Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

wiosna1
wiosna2
Plac zabaw
Plac zabaw
Nasz plac zabaw
Plac zabaw

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

PRZEDSZKOLE NR 15 W STALOWEJ WOLI ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH oraz USTAWĄ Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

 
Dane teleadresowe jednostki
Przedszkole nr 15, 37-450 Stalowa Wola, ul. Obrońców Westerplatte 1 , tel. 15 8424903,
e-mail: przedszkole15@interia.pl
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://przedszkole15stw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
– można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
– na stronie jest możliwość powiększenia wielkości liter za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl +(+/-);
– część plików nie jest dostępna cyfrowo;
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Dąbrowska, e-mail: przedszkole15@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8424903. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich [klik] 

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do przedszkola, należy pokonać furtkę  otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze zasuwkę, około 10 metrów chodnika, jeden stopień obok którego znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie i za pomocą domofonu. Następnie za nimi znajdują się znajdują się drugie drzwi. Za drzwiami znajduje się hol, który prowadzi do strefy z szatniami.

2.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3.  Budynek przedszkola jest parterowy. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

4. Za przedszkolem jest zatoczka parkingowa, która nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Do przedszkola można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń Braille‘a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. W przedszkolu oraz online, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
 
Informacje dodatkowe
Zostały podjęte działania w celu dostosowania strony do wymagań prawnych.

Spotkanie z Mikołajem

72

dni

12

godzin

54

minut

27

sekund

Najnowsze galerie