Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Koncepcja pracy

Plan daltoński

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 NA LATA 2019 - 2024 


1. Misja przedszkola
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Wizja Przedszkola
ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, języka angielskiego, psychopedagogiki i pedagogiki specjalnej. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Przestronne sale wyposażone są w nowoczesne meble, kąciki zainteresowań zorganizowane zgodnie z teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera, tablice interaktywne oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do kreatywnej i swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji pedagogicznych, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, jak również umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Placówka prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości, promowania zachowań przyjaznych zdrowiu, przyrodzie, budowania poczucia tożsamości regionalnej i narodowej i wspierania działań wychowawczych wobec rodziców w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferowany jest otwarty styl, aktywne i problemowe metody, a sytuacje edukacyjne odpowiadają na potrzeby dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Nauczyciele wprowadzają przedszkolaki do koncepcji kodowania, dzieci uczą się programowania wykorzystując do tego ozoboty, tablice interaktywne oraz zestawy z programowalną myszką. Sale zajęć wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki zainteresowań zorganizowane zgodnie z teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera, w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne. Sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiadają najnowszym wymogom pedagogiki oraz zasadom prozdrowotnym, stawianym przed nowoczesną placówką wychowania przedszkolnego.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego, tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci, a dyrektor skutecznie motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie. Sposób zarządzania skutecznie motywuje nauczycielki do wdrażania nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych uwzględniających najnowsze osiągnięcia myśli pedagogicznej, psychologii i nauk pokrewnych, czego wyrazem są autorskie programy wykraczające poza zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej. Przedszkole prowadzi działania wspierające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe wychowanków, a rozpoznanie potrzeb i możliwości dzieci służy planowaniu zajęć wspomagających i rozwijających ich umiejętności oraz stosowaniu odpowiednich metod pracy. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie ze strony specjalistów i nauczycieli. Przedszkole prowadzi skuteczne działania antydyskryminacyjne, mające na celu przeciwdziałanie nietolerancji, co przekłada się na integrację całej społeczności przedszkola z osobami niepełnosprawnymi.

Nasze zasady są następujące:
 • Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
 • Wspieramy całościowy rozwój dziecka
 • Tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu w ujęciu holistycznym
 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Inspirujemy do wielokierunkowej aktywności dziecka
 • Pobudzamy kreatywne myślenie
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje emocjonalno - społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje kluczowe wychowanków tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne, aktywizujące, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
 • pedagogika planu daltońskiego,
 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metodę symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej
 • metodę projektu,
 • metodę odimienną I. Majchrzak,
 • elementy metody M. Montessori,
 • pedagogika zabawy
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola, uczestniczą w podejmowanych działaniach, wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz rozwoju dzieci i jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych projektach edukacyjnych, uroczystościach patriotycznych, przedsięwzięciach organizowanych przez lokalne podmioty i instytucje. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”. Przedszkole w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, co wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
 • Spotkania adaptacyjne
 • Pożegnanie Lata i powitanie Jesieni
 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Akcja „Sprzątanie świata”,
 • Święto Niepodległości
 • Święto Flagi,
 • Mikołajki
 • Jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Spotkanie z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • Piknik Rodzinny,
 • Dzień Rodziny – Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • Uroczyste pożegnanie starszaków.
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez redagowanie gazetki „Informator Grupowy” i prowadzenie strony internetowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • wie co jest dobre, a co złe,
 • potrafi nawiązywać i podtrzymywać kontakty,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • potrafi rozwiązywać konflikty,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • potrafi panować nad swoimi emocjami,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • potrafi rozwiązywać problemy i trudności,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 • zna i ceni wartości moralne tj. dobro, piękno, prawda, miłość.

Dzień Mamy

4

dni

1

godzin

30

minut

32

sekund

Najnowsze galerie

 • Zegar słonaczny P-le 15