Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Bezpieczne dziecko - bezpieczne przedszkole

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2016/2017 bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego "Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole."

Celem konkursu jest wpojenie dzieciom nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi itp.

Konkursowi towarzyszy studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przystępując do konkursu Przedszkole musi wykonać 13 zadań. Ich zrealizowanie pozwoli naszej placówce otrzymać tytuł "Bezpieczne Przedszkole 2016/2017".

Poniżej zamieszczamy relacje z wykonywania poszczególnych zadań:
1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych.
Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli  posiada aktualne przeglądy budynku wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003r. § 3).

Skontrolowano następujące elementy budynku oraz obiektów należących do przedszkola:
 1. Pokrycie dachowe.
 2. Elewację zewnętrzną budynku.
 3. Stolarkę okienną.
 4. Stolarkę drzwiową.
 5. Tynki wewnętrzne, ściany.
 6. Schody zewnętrzne.
 7.  Podłogi i posadzki.
 8. Instalację wodno – kanalizacyjną.
 9.  Instalację elektryczną i odgromową.
 10. Ogrodzenie.
 11. Drogę dojazdową.
 12. Toalety dla dzieci.
 13. Wyposażenie w podręczny  sprzęt ppoż.
 14. Kuchnię.
 15. Łazienkę dla personelu.
 16. Chodnik wokół budynku.
 17. Plac zabaw.
Komisja w składzie:
Dyrektor Przedszkola, specjalisty bhp oraz szefa kuchni  stwierdziła, że w budynku przedszkola oraz jego otoczeniu są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki do przebywania dzieci oraz personelu.

Protokół z przeglądu dostępny jest w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli.
2. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych. W dniu 13.09.2016r. zostały przeprowadzone ćwiczenia pozorujące zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych. Dzieci poznały sygnał alarmu oraz drogi ewakuacyjne, którymi  wraz z personelem szybko i sprawnie opuściły przedszkole.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdą Państwo w folderze Galeria - "Próbna ewakuacja w przedszkolu".

3. Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. – w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” – „źle”.
W naszej placówce  zostały przeprowadzone konwersatoria na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą. W oparciu o ilustracje rozmawialiśmy z dziećmi o zagrożeniach czyhających  każdą porą roku. Porównywanie, które zachowania są dobre i pożądane, a które niewłaściwe i bezwzględnie zakazane. Dzieci wzięły udział w konkursie rysunkowym w konwencji „dobrze-źle”. Laureatami konkursu zostały dzieci z grupy „Plastusie” natomiast dzieci z grup: „Pszczoły”, „Krasnale”, „Biedronki „Misie” finalistami konkursu. Pani Dyrektor nagrodziła Laureatów i Finalistów dyplomami i książkami.
4. Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc – ćwiczenia.
W naszym przedszkolu odbyło się  spotkanie z Ratownikiem medycznym  podczas którego dzieci wysłuchały informacji na temat udzielania pierwszej pomocy.  Na początku spotkania przedszkolaki oglądnęły film animowany na tablicy interaktywnej o udzielaniu pierwszej pomocy. Następnie wysłuchały prelekcji dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień i urazów. W trakcie spotkania mogły samodzielnie wykonać resuscytację z wykorzystaniem fantomu. Utrwaliły numery alarmowe służb ratowniczych. Dowiedziały się jak wezwać pomoc i najważniejsze, jak przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.
5. Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych.
Sprawą priorytetową naszej placówki jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci.

W ramach edukacji wychowanków w naszym przedszkolu, w dniu  17.11.2016r. odbyło się  spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Na początku spotkania dzieci oglądnęły film edukacyjny na tablicy interaktywnej, dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych oraz chodniku. Następnie pan Policjant zadawał przedszkolakom pytania dotyczące filmu. Rozmawiał z dziećmi  jak należy zachować się na drodze, a co jest kategorycznie zabronione. Przypomniał co oznaczają kolory w sygnalizacji świetlnej oraz  zadawał dzieciom pytania dotyczące znajomości podstawowych  numerów alarmowych. Pan Policjant poruszył ważną kwestię dotyczącą bezpieczeństwa dziecka w czasie jazdy samochodem , a więc konieczności jazdy w foteliku. Następnym krokiem spotkania było omówienie z dziećmi  jak powinny zachować się w kontaktach z osobami nieznajomymi. Pan Policjant zapoznał również przedszkolaki ze  znakami oznaczającymi niebezpieczne substancje i miejsca. Kolejnym etapem było wyjście  na plac przedszkolny, gdzie dzieci mogły oglądać i usiąść w radiowozie policyjnym. Spotkanie zostało uwiecznione na zdjęciach oraz w pracach plastycznych dzieci .

Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdą Państwo w folderze Galeria - "Wizyta Policjanta".
6. Wycieczka do siedziby straży pożarnej. Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem nt. bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia.
Nasze  przedszkole odwiedziła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli w ramach udziału  w kampanii społecznej pt.: "Czad i Ogień - obudź czujność" promowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczne dziecko - bezpieczne przedszkole. W czasie spotkania omówione zostały zasady związane z prawidłową ewakuacją osób z pomieszczeń i budynków, sposobem postępowania na wypadek pożaru oraz sposobu alarmowania służb ratowniczych. Dzieci ćwiczyły umiejętność  poruszania się w zadymionych pomieszczeniach , dzięki użyciu przez Panią Strażak sztucznego dymu. W trakcie ćwiczeń dzieci dowiedziały się jaką rolę pełni czujnik dymu.
7. Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.
W  przedszkolu został zrealizowany program „Cukierki” ,którego celem było kształtowanie u dzieci postawy asertywności  oraz dbanie o własne bezpieczeństwo  w stosunku do osób nieznajomych. Dzieci dowiedziały się także,  gdzie i u kogo mogą szukać pomocy w przypadku zagrożeń.
 Natomiast teatrzyk do baśni: Ch. Perrault pt: „Czerwony Kapturek”, B. Grimm pt. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", B. Grimm pt. "O wilku i siedmiu koźlątkach" z wykorzystaniem pacynek pokazał dzieciom , jakie mogą być skutki kontaktów z osobami nieznajomymi.
8. Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).
W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z panią Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, w czasie którego przeprowadziła ona rozmowę z dziećmi dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci. W czasie spotkania wykorzystano stronę internetową  www.sieciaki.pl , która zawiera treści edukacyjne pomocne w zrealizowaniu wyżej wymienionego tematu. Dzieci na tablicy interaktywnej  oglądały kreskówkę „Owce w sieci” pokazującą walkę dobra ze złem oraz zagrożenia czyhające na nie w świecie internetowym, gdzie często możemy mieć do czynienia z kimś kogo nie znamy.

9. Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

10. Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów.

W dniu 15.02.2017r. nasze przedszkole odwiedził lekarz stomatolog. Rozmawiał z dziećmi o właściwej higienie jamy ustnej, prawidłowym szczotkowaniu wykorzystując do tego model szczęki ze szczoteczką.  Dzieci miały okazję oglądnąć wybrane narzędzia i akcesoria niezbędne do leczenia stomatologicznego. Dowiedziały się, że stan ich zębów zależy również od zdrowego odżywiania. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały także o dawnych sposobach dbania o higienę jamy ustnej oraz jak dbają o nią ludzie z krajów egzotycznych. W trakcie spotkania lekarz stomatolog uświadomił dzieci jak niebezpieczne w skutkach może być korzystanie z lekarstw z apteczki domowej .
11. Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – w formule stosownej do grup wiekowych.
Wraz z początkiem roku szkolnego w każdej grupie został zawarty tak zwany „Kontrakt” określający normy oraz zasady zachowania i funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej. Głównym jego  celem jest wdrażanie dzieci do pozytywnych zachowań oraz kształtowania prawidłowych relacji rówieśniczych.  Dzieci w młodszej grupie podpisywały się pod nim odbijając palce umoczone w farbie, zaś w starszych grupach odrysowywały swoją dłoń. Ponadto w grupach jest prowadzona tak zwana „Tablica  grzeczności” na której przyklejane są buźki uśmiechnięte w nagrodę za prawidłowe zachowanie w danym dniu, oraz buźki smutne za niewłaściwe.
W grupach zostało przeprowadzone konserwatorium pt.: „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie”. Dzieci słuchały krótkich historyjek po wysłuchaniu których miały możliwość wypowiedzenia się na temat zachowania bohaterów i ocenienia czy były one właściwe bądź  nie. W zabawie „ Jestem dobrym człowiekiem” nasi wychowankowie dokonywali próby oceny siebie i swojego postępowania, natomiast w zabawie dramowej „Zgadnij, co czuję?” odgrywali swoje stany emocjonalne z wykorzystaniem lusterek. Na zakończenie zajęć dzieci bawiły się przy muzyce do zabawy „Kłótnia i zgoda”.
12. Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium.
Nasi wychowankowie uczcili Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka biorąc udział w zajęciach pod hasłem „Znam swoje prawa”. Są to m.in. prawa: prawo do własności, prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć, prawo do niewiedzy, prawo do szacunku, prawo do równości oraz prawo do tajemnicy.
Na zajęciach wykorzystana została  literatura dostosowana do wieku dzieci m.in. „ Smutna przygoda pajacyka” B. Szurowskiej, „Mateusz z Poziomkowego Lasu”, "Prawa dziecka" M. Brykczyńskiego, „Ciapirzonek” A. Pawulska- Panek czy „Moje prawa czyli Konwencja o Prawach dziecka dla dzieci” E. Cyż.  Na podsumowanie chętne dzieci wykonały pracę plastyczną pt.: „Moje prawa”.

Dzień Mamy

4

dni

2

godzin

35

minut

47

sekund

Najnowsze galerie

 • Zegar słonaczny P-le 15