Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Promocja zdrowia

W naszym przedszkolu podjęliśmy starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W zakładce tej, znajdą Państwo informacje o koncepcji i standardach przedszkola promującego zdrowie oraz naszych działaniach podejmowanych w celu uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, które będą dodawane sukcesywnie.

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych. 

Co oznacza stwierdzenie "przedszkole promujące zdrowie"?

Definicja przedszkola promującego zdrowie 
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: 

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach Przedszkola Promującego Zdrowie

Standardy przedszkola promującego zdrowie: 
 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

Zakres działań przedszkola odnośnie promocji zdrowia dotyczy aktywności fizycznej dzieci, szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa oraz dbania o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków (tzw. podejście holistyczne). 

Żywienie w przedszkolu

Jako placówka promująca zdrowie, oprócz systematycznych i różnorodnych działań, które podejmujemy w celu promocji wśród dzieci szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, kwestią priorytetową dla naszego przedszkola jest racjonalne i zdrowe żywienie. Wierzymy, że nasze przedszkole to dla dzieci ogromne wsparcie na drodze do odkrycia zdrowych smaków dzieciństwa. 

W celu zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą żywienia i wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych zapraszamy Państwa do "Kącika żywieniowego"

W przedszkolu promującym zdrowie realizujemy następujące programy profilaktyczne propagujące zdrowy i ekologiczny styl życia: 

- "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

kubu__

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

- "Akademia Aqufresh"

akademia_aquafresh

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci: uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

- "Mamo, Tato, wolę wodę"

mtww_logo

To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany przez markę Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

- "Czyste powietrze wokół Nas"

czystepowlogo

,,Czyste powietrze wokół nas” to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej o charakterze profilaktycznym, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. 


 

 

Rok szkolny 2023/2024

Dzień Kropki

Rozwijanie kreatywności, wzmacnianie wiary we własne siły, promowanie talentów.

 

 Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kształtowanie właściwych postaw, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas poruszania się po drodze. 

Spacer na skrzyżowanie - grupa  

 Dzień Przedszkolaka połączony z Powitaniem Jesieni – jesienne grillowanie

Promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, zachęcanie do jedzenia warzyw.

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka / Powitanie Jesieni

Spacery do lasu 

 Promowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu, edukacja ekologiczna.

 

Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w domu, na podwórku, na ulicy, utrwalanie znajomości numerów alarmowych.

 

Realizacja projektu „Witaminki“

Promowanie zdrowego żywienia, zachęcanie do jedzenia warzyw, rozwijanie samodzielności.

 

Udział w akcji „Sprzątamy dla Polski“

Kształtowanie postawy dbania o środowisko naturalne i wspólne dobro.

 Udział w akcji

 Udział w warsztatach kulinarnych z blogerami kulinarnymi „Zabawa w gotowanie“

Zachęcanie do próbowania nowych smaków, propagowanie zdrowego odżywiania.

 

Warsztaty plastyczne z Seniorami z Klubu Seniora „Promyk“

Kształtowanie więzi międzypokoleniowe i docenianie osób starszych, współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami wychowanków.

Warsztaty plastyczne z członkami Klubu Seniora  

 Udział w akcji Pola Nadziei na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Szerzenie idei opieki hospicyjnej, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, współpraca z rodzicami wychowanków.

 Udział w akcji Pola Nadziei

Wycieczka do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie – grupy „Motylki“ i „Zajączki“ 

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas podróży autobusem, w muzeum;
popularyzowanie  korzystania z dóbr kultury. 

 

Udział w akcji Code Week 2023  

Rozwijanie u dzieci analitycznego i logicznego myślenia; kształtowanie kreatywności, samodzielności w myśleniu, umiejętności współdziałania w zespole. 

Code Week 2023 

 Wizyty na Cmentarzu – grupy starsze

Kształtowanie postawy patriotyzmu, szacunku, pamięci o osobach zmarłych.

 Wycieczka na pobliski cmentarz - grupa

Udział kadry przedszkola w szkoleniu „Jedz smacznie i zdrowo w szkole i przedszkolu“

 Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa regulującego żywienie w placówkach oświatowych; doskonalenie umiejętności prawidłowego konstruowania jadłospisów.

 

Stworzenie w ogrodzie strefy dla jeży 

Zaangażowanie w troskę o zwierzęta; kształtowanie empatii, popularyzowanie opieki nad przyrodą.

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Kształtowanie postawy patriotyzmu, poczucia przynależności narodowej.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszym przedszkolu 

 Realizacja projektu „Magiczna moc bajek“

Promowanie czytelnictwa; rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

 Udział reprezentacji przedszkola w II Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej

Kształtowanie postaw patriotycznych; współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Udział reprezentacji przedszkola w II Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i udział w Podkarpackim Niebieskim Marszu

Promowanie zagadnień związanych z prawami dziecka; uświadamianie dzieciom ich praw; współpraca z innymi przedszkolami
należącymi do Podkarpackiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

 

Pasowanie na Przedszkolaka

Zaprezentowanie swoich umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu; rozbudzenie wiary, pewności siebie; współpraca na linii przedszkole – rodzina. 

  

 

 Realizacja projektu Witaminki – „Dyniowe wyzwanie“

Promowanie zdrowego żywienia; zachęcanie do jedzenia warzyw,; rozwijanie samodzielności. 

 

Udział w projekcie „BohaterOn w Twojej szkole“

Kształtowanie postawy patriotyzmu, przynależności narodowej, szacunku dla  powstańców i osób starszych.

 

Szkolenie kadry przedszkola – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej;
 przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

Szkolenie kadry przedszkola - Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie 

Promowanie właściwych postaw wobec zdrowia; zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia, uprawiania sportu;
umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, promowanie uzdolnień muzycznych. 

 Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie

Rok szkolny 2022/2023

 Rok szkolny 2022/2023

Próbna ewakuacja

Poznanie i utrwalanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci
 w przedszkolu.

 

 

 Udział grupy "Zajączki" w "Festiwalu piłkarskim dla przedszkoli" organizowanym przez Akademię Piłkarską w Stalowej Woli

Promowanie aktywności fizycznej, poznawanie zasad fair-play, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

Powitanie Jesieni i Dzień Przedszkolaka

Integracja grup, wprowadzanie radosnego nastroju, budowanie odporności emocjonalnej.

Powitanie Jesieni 

 Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa

Utrwalanie zasad ruchu drogowego, kształtowanie właściwych zachowań  podczas spaceru, czy wycieczki.  

Spacer na pobliskie skrzyżowanie - grupa  

 

Obchody Dnia Jabłka 

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, poznawanie wartości odżywczych jabłek. 

 

 Dzień Jabłka

 Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

Utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas uczestnictwa w ruchu drogowym
oraz w sytuacjach zagrożenia.

 

Wizyta Policji w naszym przedszkolu 

 Zajęcia gimnastyczne, zabawy ruchowe

Promowanie aktywności ruchowej, profilaktyka wad postawy.

 

Zabawy i prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym 

Promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, rozwijanie współpracy. 

Prace porządkowe  

 

 

Udział w akcji Szkoła pamięta 2022 – wizyta grup „Motylki“ i „Zajączki“ na pobliskim cmentarzu

Rozwijanie patriotyzmu, zwracanie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.

 

Udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej Przedszkolaki dla Seniorów

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej, uczenie dzieci szacunku do ludzi starszych, sprawianie radości osobom starszym.

Miejski Przegląd Piosenki Patriotycznej - Przedszkolaki dla Seniorów 

Udział w kampanii edukacyjnej „Myję ręce, bo wiem więcej“ 

Kształtowanie nawyków higienicznych, utrwalanie zasad prawidłowego mycia rąk.

foto 

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

Przypomnienie i utrwalenie praw dziecka, tworzenie przyjaznej atmosfery. 

foto (2)_1 

 Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie 

Promowanie właściwych postaw wobec zdrowia, kształtowanie odporności emocjonalnej, współpraca między przedszkolami. 

foto__1_ 

Udział w programie Poruszające Bajki o Emocjach

 

Kształtowanie świadomości własnych emocji, rozwijanie umiejętności ich nazywania, dbanie o zdrowie
w aspekcie psychicznym i emocjonalnym. 

foto (5)_1 

Dokarmianie ptaków zimą 

Kształtowanie postawy empatycznej, zwracanie uwagi na potrzeby ptaków zimą.

foto__4_ 

 Spotkania jasełkowe

Kształtowanie odporności emocjonalnej, wzmacnianie więzi z rodziną, współpraca z rodzicami.

foto (6)_1 

 Zajęcia otwarte dla rodziców

Wzmacnianie więzi między członkami rodziny, rozwijanie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.

 

 foto__7_

Spotkania z pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli 

Promowanie czytelnictwa, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

foto (8)_1 

Zajęcia i pogadanki dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.

foto (9)_1 

Bal karnawałowy 

 Wprowadzanie radosnego nastroju, integracja dzieci, promowanie aktywnego wypoczynku.

foto__10_ 

 Występy z okazji Dnia Babci i Dziadzia

Wzmacnianie więzi między członkami rodziny, kształtowanie odporności emocjonalnej, współpraca na linii przedszkole-rodzina. 

foto (11)_1 

 Udział w spektaklu Teatru Lalek Pinokio – „Kłamstwa Kozy“

Utrwalanie zasad właściwego postępowania, uświadamianie dzieciom, że „kłamstwo ma krótkie nogi“. 

foto__12_ 

 Spotkanie ze stomatologiem

Przybliżenie dzieciom pracy, którą wykonuje, zapoznanie ze sposobami dbania o zęby,
zmniejszenie obawy przed wizytą w gabinecie dentystycznym oraz zachęcanie dzieci do kontroli zębów.

foto__13_ 

 Obchody Dnia Książki

Promowanie czytelnictwa, dbanie o rozwój emocjonalny. 

foto__14_ 

Udział reprezentanta przedszkola w finale XIX edycji konkursu ekologicznego
"Przedszkolaków dobre rady na złe odpady" w Przedszkolu nr 4 w Stalowej Woli

 Zwiększanie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców powiatu stalowowolskiego, współpraca z innymi przedszkolami.

 

 
 Europejski Tydzień Szczepień – zajęcia z pracownikami Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 Zwiększanie świadomości na temat szczepień oraz podkreślanie ich znaczenia w ochronie naszego zdrowia, współpraca z PPSSE.

 

 

Zielone „ogródki“ w salach i na podwórku

Obserwowanie wzrostu roślin, kształtowanie odpowiedzialności, promowanie zdrowego stylu życia.

Zakładamy ogródek w grupie ,,Misie 

Obchody Majowych Świąt Narodowych 

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, patriotyzmu.

Majowe Święta Narodowe w przedszkolu 

Udział grupy „Zajączki“ w Dniu Flagi w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli

Kształtowanie patriotyzmu, poczucia przynależności narodowej, współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

Grupa  

Zajęcia z udziałem Rodziców i bliskich dzieci 

Współpraca na linii przedszkole-dom, umożliwianie Rodzicom  .

346109272_734096538723477_3293617400341014903_n 

Realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne?“

 Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego,

budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Obchody Dnia Rodziny we wszystkich grupach

Rozwijanie więzi pomiędzy członkami rodzin, współpraca przedszkola z Rodzicami wychowanków.

Dzień Rodziny w grupie  

 

Dzień Mamy i Taty w grupie  

Dzień Mamy i Taty w grupie ,,Misie 

Wycieczka do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli 

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, poznanie pracy strażaków i sprzętu wykorzystywanego przez nich w pracy,

współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 Udział reprezentacji Rodziców w Rodzinnym Turnieju Piłkarskim „Razem Dla Damianka“ 

 Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, rozwijanie empatii, współpraca z Rodzicami wychowanków i środowiskiem lokalnym.

 Udział w Rodzinnym Turnieju Piłkarskim

 Zabawy z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie przedszkolnym

Promowanie aktywności fizycznej, wprowadzanie radosnego nastroju, integracja grup. 

 

 Korzystanie ze ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkola

Usprawnianie motoryki dużej, rozwijanie wrażeń dotykowe, poprawa równowagi i koordynacji ruchowej
i stymulowanie receptorów dotykowych i proprioceptywnych.

 

 

 Zdrowe  przekąski, jak np.chipsy buraczane

Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw w różnych formach, promowanie zdrowego odżywiania. 

Brak opisu. 


Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zajęcia o tej tematyce będą prowadzone od 12.09.2022 r. do 16.09.2022 r. Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych stwarza okazję, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Poniżej zamieszczamy  dla Państwa odnośniki do stron, na których znajdziecie Państwo informacje dotyczące zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych:

 • materiały informacyjne GIS [klik]
 • instrukcja mycia rąk [klik]
 • wykaz produktów biobójczych [klik]
 •  

  Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami. 

Środa z Profilaktyką - Dla Rodziców

Drodzy Państwo, 

W każdą środę Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza cyklicznie ogólnopolską akcję związaną z promowaniem postaw prozdrowotnych, badań i zachęcaniem do zdrowego stylu życia - Środa z Profilaktyką. Działania te są prowadzone w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży. Obecnie zauważany jest, w tej grupie wiekowej, rosnący odsetek otyłości, cukrzycy i zaburzeń emocjonalnych.

Dlatego NFZ przygotował dla Państwa materiały informacyjno-edukacyjne w formie ulotki, filmu z ekspertami w danej dziedzinie.
Działania te kierowane są także do osób dorosłych oraz seniorów.

 Materiały: 

 Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.


 Rok szkolny 2021/2022

Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji wraz z policyjnym psem.

Poznanie i utrwalanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci
 w przedszko
lu i w domu. 

a 

  

  Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, nauka odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię, uświadomienie zagrożeń istniejących w ruchu drogowym.

 b

c 

  Uroczystość "Pożegnania Lata i powitania Jesieni"

 "Grillowanie" warzyw w ogrodzie przedszkola, promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, zachęcanie do jedzenia warzyw.

d 

e 

 Robienie przetworów – kiszonek w grupie „Motylki“

Zachęcanie do spożywania warzyw, zwracanie uwagi na korzyści płynące z jedzenia kiszonek, promowanie zdrowego odżywania.

6 

Przygotowanie musu owocowego w grupie „Biedronki“ 

Zachęcanie do spożywania owoców, zwracanie uwagi na korzyści płynące z jedzenia owoców, promowanie zdrowego odżywania.

7 

Obchody Światowego Dnia Jabłka

Promowanie zdrowego odżywania, prezentowanie korzyści płynących z jedzenia owoców sezonowych.

8 

 Zabawy sensoryczne 

Doskonalenie zmysłów, wielozmysłowe poznawanie świata.

9 

Wycieczki do biblioteki, spotkania z pracownikiem biblioteki

Promowanie czytelnictwa.

10 

11  

Zabawy ruchowe, zajęcia gimnastyczne

Promowanie aktywności ruchowej, zachęcanie do aktywnego wypoczynku.

 12

13   

 Pieczenie bułek w grupie „Biedronki“

Zachęcanie do zdrowego, zbilansowanego odżywania.

14 

  

Udział w kampanii Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Myję ręce, bo wiem więcej“

Kształtowanie nawyków higienicznych.

15 

16   

 Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – Udział w III edycji Podkarpackiego Niebieskiego Marszu, którego organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie

Poznanie praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka, uświadomienie dzieciom, jak ważne jest to, że ich prawa są respektowane, zintegrowanie społeczności przedszkolnej, tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości.

17 

18 

  Udział reprezentantów przedszkola z grupy Krasnale w XI Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków zorganizowanym przez Przedszkole nr 1 w Nisku 

Promowanie postaw sprzyjających zdrowiu, współpraca z innymi przedszkolami.

19   

Warsztaty świąteczne w gospodarstwie agroturystycznym „Madejówka“ 

Poznawanie zwyczajów świątecznych, promowanie aktywnego wypoczynku, zapoznanie z działalnością gospodarstwa.

20 

21 

 

Zbiórka produktów w ramach pomocy podopiecznym Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób, rozwijanie empatii.  

1640197938508 

hospicjum_2021 

Zbiórka pieniędzy na akcję "Góra Grosza" 

Uwrażliwianie na potrzeby innych, integracja środowiska, rozwijanie empatii. 

GĂłra Grosza (1)_1 

 

Organizacja Konkursu Piosenki Promującej Zdrowie

Udział reprezentantki przedszkola z grupy Misie 

Promowanie postaw sprzyjających zdrowiu, współpraca z innymi przedszkolami.

4kon 

  

Rok szkolny 2020/2021

 Rok szkolny 2020/2021

Zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie sprawności ruchowej, 

nabywanie odporności organizmu wskutek hartowania ciała w czasie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

DSC03550 


Próbna ewakuacja przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Stalowej Woli

Nabywanie przez dzieci umiejętności odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

DSC03594 


Udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Zachęcanie dzieci do wypoczynku na świeżym powietrzu, rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

DSC03615 

Uroczystość "Pożegnania Lata i powitania Jesieni"

 "Grillowanie" warzyw w ogrodzie przedszkola Promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, zachęcanie do jedzenia warzyw.

DSC03695 

Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji wraz z policyjnym psem.

Poznanie i utrwalanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.

DSC03777


Udział kadry w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

DSC03859 

Udział dzieci w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy

Kształtowanie bezpiecznych postaw, zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.

DSC04001 


Realizacja programu „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

Pogłębienie wśród dzieci wiedzy na temat mieszkalnictwa, trudności różnych ludzi, rozwijanie empatii.

DSC03906 


Realizacja programu Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do wybierania zdrowego jedzenia, kształtowanie nawyków wspólnych, regularnych posiłków i udziału dzieci w przygotowywaniu tych posiłków.

DSC04233 

Wyjścia na pobliskie skrzyżowania

Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

Udział w programie „Akademia Aquafresh“ 

Kształtowanie nawyków higienicznych, podkreślanie konieczności dbania o zęby. 

Akademia Aquafresh w grupie  

Udział w projekcie „Tydzień Bajek Polskich“

Promowanie polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców, 
 współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi jednostkami, które biorą udział w tymże projekcie na terenie Polski. 

Projekt  

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka pod patronatem UNICEF

Poznanie praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
uświadomienie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w grupie  

Zbiórka produktów w ramach pomocy podopiecznym Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób, rozwijanie empatii.

hospicjum_podzi_____kowanie_2 

Zbiórka pieniędzy na akcję "Góra Grosza" 

Uwrażliwianie na potrzeby innych, integracja środowiska, rozwijanie empatii. 

 

 

Udział naszego przedszkola w akcji "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"

 Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt, zwłaszcza w okresie zimowym,

podtrzymywanie współpracy w środowisku lokalnym.

Udział naszego przedszkola w akcji  

Dzień Babci i Dziadzia 

Kształtowanie odporności emocjonalnej, pokonywanie lęku przed występami,
 rozwijanie współpracy z rodziną.

Dzień Babci i Dziadzia w grupie  

Bal karnawałowy 

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, integrowanie dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Wspieranie rozwoju fizycznego, wzmacnianie mięśni posturalnych, dbanie o prawidłowy rozwój stóp. 

Jesteśmy sprawni - ćwiczenia gimnastyczne w grupie  

Zakładanie ogródków w salach przedszkolnych 

Poznanie cyklu rozwojowego rośliny, nauka systematycznej pielęgnacji i dbania o rośliny,
zachęcanie do spożywania warzyw.

 Kącik przyrody w grupie

 Udział w kampanii „Kolejowe ABC“

 Wzrost poziomu świadomości i wiedzy wśród najmłodszych pasażerów kolei, 
poznanie zasad bezpieczeństwa w pobliżu torów, na przejazdach, dworcach i w pociągach.

 Kolejowe ABC w grupie

Udział w konkursie "Książka czeka na przedszkolaka" 

Promowanie czytelnictwa, dbanie o zdrowie emocjonalne dzieci,
współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

Udział w konkursie  

Udział w warsztatach międzyprzedszkolnych „Cztery żywioły – ogień“ 

Współpraca z przedszkolami ze Stalowej Woli, 
zachęcanie do spożywania zdrowych słodyczy, rozwijanie aktywności dzieci.

Udział grupy  

Dzień Mamy i Taty  

Kształtowanie więzi z najbliższymi, współpraca z rodzicami dzieci. 

Dzień Mamy i Taty w grupie  

Zajęcia o tematyce prozdrowotnej 

Promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności współpracy. 

 

Obchody Dnia Dziecka w ogrodzie przedszkolnym

Promowanie aktywnego wypoczynku, rozwijanie sprawności ruchowej, integrowanie grup. 

Dzień Dziecka 

 

 Rok szkolny 2019/2020

Seans w planetarium pt. „Życie drzew. Natura potrzebuje pomocy”

Poznanie znaczenia roślin dla życia na ziemi, podnoszenie świadomości ochrony środowiska naturalnego.

19_1 

 

Uroczystość „Pożegnanie lata – powitanie jesieni“ połączona z grillowaniem na świeżym powietrzu

Promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, zachęcanie do jedzenia warzyw.

11 

 Sadzenie drzew w przedszkolnym ogrodzie

Zwracanie uwagi na rolę drzew w przyrodzie i ich znaczenie w życiu człowieka, kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody, propagowanie idei ochrony przyrody. 

13 

  Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym oraz w ruchu drogowym. 

10_2 

    Wycieczka dzieci z grupy Misie do sklepu – piekarni

Zapoznanie dzieci z zawodem sprzedawcy, piekarza, poznanie wyrobów piekarskich i cukierniczych, edukacja zdrowotna oraz kształtowanie umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

7 

  III Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu

Popularyzacja wiedzy o zdrowiu wśród dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie talentów muzycznych i popularyzacja śpiewu, umożliwienie prezentacji swoich pasji.

9_1 

 Udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Nasze miasto wolne od smogu i hałasu“

Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza- pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i komfort życia oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.

 17_1

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka pod patronatem UNICEF

Poznanie praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka, uświadomienie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki, zintegrowanie całej społeczności przedszkolnej, stworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości, dostarczenie okazji do dobrej zabawy i rozwijanie sprawności ruchowej. 

12 

 Włączenie się w akcję „Razem na święta” 

Przygotowanie świątecznych kartek do oraz zorganizowanie zbiórki dla potrzebujących - pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę, współpraca ze środowiskiem lokalnym. 


Udział reprezentantów przedszkola w konkursie plastycznym „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę“

Zachęcanie dzieci do pomocy zwierzętom, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

18_1 

 Zajęcia otwarte dla rodziców w grupie „Biedronki“

Pieczenie pierniczków  ze zdrowych produktów – wprowadzanie radosnego nastroju, rozwijanie współpracy z rodzicami wychowanków.

8_1 

 Udział w sportowym spotkaniu mikołajkowym na hali sportowej MOSiR w Stalowej Woli 

Promowanie aktywnego wypoczynku, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

6_1 

 Realizacja pogadanek i oglądanie filmów dotyczących bezpiecznego wypoczynku zimowego

Kształtowanie postaw służących zdrowiu i bezpieczeństwu w czasie zimowego wypoczynku.

4_1 

    

Zajęcia terapeutyczne prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli dla dzieci z grup „Plastusie“ oraz „Tygrysy“

Dostarczenie doświadczeń związanych z dysfunkcjami zmysłów i narządów, a także rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

15 

 Spotkanie z  dietetykiem

Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, zapoznanie z piramidą żywienia od produktów najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby zostać wyeliminowane bez szkody dla organizmu, zachęcanie do ograniczania słodyczy i słodkich napojów, a zwiększania spożycia warzyw i owoców.

3_1 

 Realizacja programu „Czyściochowe Przedszkole” 

Kształtowanie nawyków higienicznych, postaw prozdrowotnych.

2_1 

 Spotkanie ze stomatologiem

Zapoznanie z zaleceniami dotyczącymi higieny jamy ustnej, sposobem mycia zębów, dbania o ich zdrowie.

14_1 

 Udział w wirtualnym spotkaniu z wojewodą podkarpackim Panią Ewą Leniart z okazji Dnia Dziecka w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

16_2 

  

 Rok szkolny 2018/2019

Próbna ewakuacja przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Stalowej Woli 

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, zapoznanie dzieci i personelu przedszkola

z zasadami bezpiecznej ewakuacji.   

 6

 Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji wraz z psem policyjnym

Poznanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo m.in. na podstawie rozmów z  policjantami i filmu edukacyjnego, utrwalenie zasad ruchu drogowego, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. 

25_1 

 Udział grupy „Plastusie“ w "III Futbolowych Szaleństwach Przedszkolaków"

Zachęcanie do aktywnego wypoczynku, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

29_1      

 Spotkanie ze stomatologiem

Pogadanka na temat higieny jamy ustnej, poznanie budowy zęba i przyczyn próchnicy z wykorzystaniem ilustracji i innych pomocy, nawiązywanie współpracy z rodzicami, kształtowanie nawyków higienicznych.

26_1   

  II edycja Konkursu Piosenki o Zdrowiu „Zdrowy przedszkolak“

Popularyzacja tematyki zdrowotnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie talentów muzycznych, umożliwienie zaprezentowania swoich pasji. 

10_1 

  

 Udział w kampanii „Kolejowe ABC” 

Wizyta strażników ochrony kolei wraz z psem -zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz właściwego zachowania na terenach kolejowych w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko"! prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – kształtowanie właściwych postaw u dzieci, rozwijanie współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

8 

9 

 Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 

Zapoznanie z wybranymi prawami dziecka, uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby, do których mogą zwrócić się 

o pomoc, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.

  7

Zajęcia pt. "Instrukcja obsługi złości" w grupie „Biedronki“ 

Zapobieganie przejawom agresji i przemocy, uświadomienie dzieciom, 
że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. 

 12_1

  Udział reprezentacji przedszkola – grupy „Plastusie“ w wydarzeniu „Sportowy Zawrót Głowy“  
zorganizowanym przez Grupę Inicjatyw Twórczych

Promowanie aktywnego wypoczynku, integracja przedszkolaków z rówieśnikami. 

24_2 


 Warsztaty z integracji sensorycznej dla dzieci; prelekcja dla rodziców „Moje dziecko cyfrowe - jak uczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych”
prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

Pedagogizacja rodziców, rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

20 

22 

23 

 Udział reprezentantów przedszkola w VIII Podkarpackim Memoriale Sportowym im. Św. Jana Pawła II

Promowanie aktywności fizycznej, rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

1.19 

2.19 

 Udział w 4. edycji konkursu „Książka czeka na przedszkolaka”,  
organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” w Stalowej Woli

Zaciekawienie dzieci książkami, promowanie czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni,
integrowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stalowej Woli. 

11_1 

  Udział w III Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Stalowej Woli.

Promowanie aktywnego wypoczynku, rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

28_1 

  

Wycieczka do wycieczka do Parku Rozrywki i Parku Miniatur Sabat-Krajno

Wycieczka dla dzieci z grup Plastusie i Biedronki zorganizowana przez stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole", 
współfinansowana przez Urząd Miasta Stalowa Wola. 

Wzbogacenie więzi społeczności przedszkolnej, rozwijanie umiejętności społecznych, a także poznanie  i utrwalanie norm i wzorców zachowań kształtujących postawy prospołeczne dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej i zahartowanie organizmu, promocja zdrowego stylu życia, alternatywa dla biernego wypoczynku. 

19 

 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Doboszówka” 

Udział w warsztatach zatytułowanych „Od ziarenka do bochenka” – zapoznanie z procesem powstawania mąki i pieczenia chleba,
rodzajami zbóż , wyrabianie i pieczenie swoich chlebków;
wizyta w mini zoo – poznanie ciekawostek z życia zwierząt domowych i gospodarczych;
zawody sportowe na świeżym powietrzu – promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, zdrowego odżywania, rozwijanie współpracy z rodzicami. 

    

5 

1 

 2

3    

4 

    Piknik Rodzinny

Promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dbanie o zdrowie psychiczne i wypoczynek dzieci,
rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinami wychowanków.

13_1 

14_1 

  15_1

16_1  


Rok szkolny 2017/2018 

Poznajemy zawody swoich Rodziców - grupa "Biedronki"

Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

1

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Poznanie procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowanie czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

2

VIII Edycja Konkursu Plastycznego pt. "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę"

Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody. Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej.

3

Gala Wolontariatu 2017

Uwrażliwianie na potrzeby innych.  Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej.

4

Konkurs plastyczny pt. "Zróbmy choinkę... inaczej"

Pogłębianie wiedzy na temat symboli Świąt Bożego Narodzenia oraz integracja dzieci. Rozwój zdrowia społeczno - duchowego.

5

Zabawy w ogrodzie - grupa "Pszczoły"

Codzienne pobyty dzieci na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wpływanie na rozwój zdrowia w płaszczyźnie fizycznej i społecznej.

6

Przygotowanie szaszłyków owocowych - grupa "Krasnale"

Samodzielne przygotowanie przez dzieci zdrowych i kolorowych szaszłyków owocowych.

8

Wizyta pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

Dbałość o zdrowie w kontekście sfery emocjonalnej i społeczno - moralnej. Słuchanie bajek o tematyce prozdrowotnej.

9

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

Organizacja prelekcji i spotkań podejmujących tematykę bezpiecznego spędzania czasu. Wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych. Zwiększanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w kontekście rozwoju zdrowia społeczno - emocjonalnego i psychicznego.

10

Spotkanie z Pielęgniarką

Organizacja spotkań z pracownikami służby zdrowia. Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

11

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród dzieci: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

12

I Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

13

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Krasnale"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwijaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie.

14

Wycieczki do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli

Dbanie o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków poprzez kontakt z literaturą dziecięcą i żywym słowem.

15

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Aktywny udział wszystkich grup wiekowych w wydarzeniu promującym Ideę Praw Dziecka. Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw, dostrzegania odmienności i ich akceptacji w kontekście troski o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków.

16

Wykonanie "koreczków owocowych" - grupa "Biedronki"

Promowanie zdrowego odżywiania poprzez samodzielne przygotowanie zdrowych posiłków.

17

Udział Rodziców wraz z dziećmi w VII Memoriale Papieskim na obiektach MOSiR w Stalowej Woli

Rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

1.18 

2.18 

Udział w konkursie pod hasłem: "Zdrowy Przedszkolak w krainie witamin" zorganizowanym przez Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli - grupa "Krasnale"

Promowanie wśród dzieci zdrowego odżywiania. Branie udziału w lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką promocji zdrowia.

18

Obchody Światowego Dnia Wody

Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie w kontekście ukazania wody jako źródła życia. 

19

Udział w II Zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków - grupa "Krasnale"

Promowanie aktywnego spędzania czasu, rozwijanie aktywności fizycznej naszych wychowanków.

20

Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa i owoce mają super moce"

Zwrócenie uwagi dzieci na rolę witamin w życiu i zdrowiu wszystkich ludzi już od najmłodszych lat. Propagowanie aktywności fizycznej w ramach zajęć z "Zumby".

21

Warsztaty kulinarne - grupa "Krasnale"

Spotkanie rodziców i dzieci ze specjalistką ds. żywienia, edukatora żywieniowego programu "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy". Przygotowanie zdrowych potraw pod okiem specjalisty.

22

Spotkanie z pszczelarzem

Zdobywanie przez naszych wychowanków wiedzy na temat cennych właściwości zdrowotnych miodu. Degustacja miodu.

23

Jesienne grillowanie warzyw i owoców

Promocja zdrowego stylu życia podczas uroczystości Powitania Jesieni.

24_1

Mistrzostwa Świata Przedszkoli w Piłce Nożnej

 Promocja zdrowego stylu życia, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Rozwijanie odporności emocjonalnej naszych wychowanków. Czerpanie radości ze spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

25

Ogólnopolska Akcja "Sprzątanie Świata" 2017

Promowanie zdrowego stylu życia u najmłodszych poprzez uświadamianie znaczenia czystego środowiska i otoczenia dla zdrowia ludzi.

26

Udział w zawodach sportowych "IV Sportowy Zawrót Głowy"

Zaszczepianie u dzieci miłości do sportu i aktywności fizycznej. Czerpanie radości z aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

27

Piknik Rodzinny

Promowanie wśród Rodzin spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zachęcanie do korzystania ze sportowych atrakcji. Integracja środowiska lokalnego w kontekście zdrowia społeczno - emocjonalnego.

28

Wizyta starszaków w szkole

Poznanie przez naszych wychowanków przyszłej placówki szkolnej - kształtowanie odporności emocjonalnej, integracja ze starszymi dziećmi. Dbałość o zdrowie emocjonalno - społeczne przyszłych uczniów.

29

Wizyta w Straży Pożarnej

Organizacja prelekcji i spotkań podejmujących tematykę bezpiecznego spędzania czasu. Nabywanie cennej wiedzy dotyczącej kwestii bezpieczeństwa. Promowanie wśród najmłodszych bezpiecznych zachowań w trosce o zdrowie własne i innych.

30

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg metody Batti Strauss - grupa "Biedronki"

Propagowanie wśród dzieci różnych form aktywnego spędzania czasu - aktywność fizyczna poprzez taniec i ruch. Nabywanie przez dzieci umiejętności odbioru dźwięków poprzez kontakt z muzyką poważną – rozwijanie sfery emocjonalnej.

31

Wiosenne zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Codzienne pobyty dzieci na świeżym powietrzu. Promocja spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

32

Udział w Memoriale Papieskim

Oddanie hołdu Św. Janowi Pawłowi II poprzez przepłynięcie bądź przejście basenu. Promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu. Dbanie o rozwój sfery duchowej wychowanków.

33

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Biedronki"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwijaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie.

34

Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego "Madejówka"

Realizacja edukacji zdrowotnej i przyrodniczej poprzez ukazanie dzieciom zwierząt hodowlanych, poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowych produktów odzwierzęcych, możliwość obserwacji zwierząt. Degustacja zdrowych "placuszków z blachy". Zabawy na świeżym powietrzu.

35

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Przedszkolaków dobre rady na złe odpady” pod hasłem Twórcze Przedszkolaki

Promowanie wśród dzieci zachowań ekologicznych jako zachowań pozytywnie wpływających na nasze życie i zdrowie. Branie udziału w lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką promocji zdrowia.

36

II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Stalowej Woli

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród rodziców, dzieci i nauczycieli.

37

Przeprowadzanie zajęć gimnastycznych

Propagowanie wśród dzieci aktywności fizycznej jako czynnika warunkującego zdrowie. Wykorzystywanie w tym celu różnych metod twórczych m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gimnastyki Twórczej R. Labana, Gimnastyki Rytmicznej Kniessów, Opowieści Ruchowej, ćwiczeń przy muzyce wg C. Orffa.

38

Współpraca ze stalowowolską fundacją "Kocia wyspa" oraz przytuliskiem dla psów "Psia przystań"

Zbiórka karmy i datków dla kotów i psów. Prelekcje tematyczne dla dzieci. Uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt oraz ukazanie różnych aspektów działania na rzecz wolontariatu. Rozwijanie zdrowia emocjonalnego i duchowego.

39

Organizacja w ciągu roku dużej liczby wycieczek i spacerów

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

40

Organizacja we wszystkich grupach wiekowych stałych/zmiennych ekspozycji w kąciku przyrody

Obserwacja roślin, nauka dbania o własne otoczenie, systematyczna pielęgnacja w postaci dyżurów, poznanie wpływu roślin (fauny) na środowisko i zdrowie ludzi.

41

Przedszkolna rabatka

Sadzenie kwiatów wokół przedszkola inspiruje dzieci do troski o środowisko naturalne, a także do dbania o otoczenie naszego przedszkola. Propagowanie proekologicznego stylu życia inspiruje również do troski o własne zdrowie i innych.

42

Wiosenne ogródki w salach zajęć

Wdrażanie do dbałości o grupowe ogródki, w których sadzimy kwiaty, zioła, warzywa i owoce. Wykorzystujemy wszystkie produkty do późniejszego komponowania posiłków m.in. rzeżuchę, szczypior, miętę. Wdrażamy do kształtowania prawidłowych i zdrowych nawyków żywieniowych.

43


Dzień Mamy

4

dni

1

godzin

44

minut

23

sekund

Najnowsze galerie

 • Zegar słonaczny P-le 15